Sách luyện thi HSK 5 新HSK速成强化教程五级

0
324
Sách luyện thi HSK 5 新HSK速成强化教程五级
Sách luyện thi HSK 5 新HSK速成强化教程五级

Lớp học tiếng Trung HSK cấp tốc ở Hà Nội

 • Tên sách: 新HSK速成强化教程五级
 • Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社
 • Số trang: 306
 • Số lượng đề thi HSK: 10
 • Dung lượng file sách: 662 MB
 • Dung lượng file Mp3: 159 MB
 • Định dạng file sách: PDF
 • Giá bán: 300K

Hình thức mua sách luyện thi HSK như sau:

Bạn chuyển tiền sách vào tài khoản của Trung tâm

Tài khoản của Trung tâm
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
Số tài khoản: 0611001891565

Chuyển khoản xong bạn gửi vào email tailieuhsk@gmail.com, nội dung email bao gồm ảnh chụp giao diện chuyển khoản thành công, ảnh bìa sách luyện thi HSK bạn vừa chọn mua hoặc đường link cuốn sách luyện thi HSK đó, cuối cùng bạn nhắn tin hoặc alo thầy Vũ 0904684983 để thầy Vũ xác nhận và chuyển tài liệu sách luyện thi HSK đó vào gmail của bạn.

Giao dịch rất nhanh chóng và tiện lợi, chỉ sau 5 giây bạn sẽ nhận được tài liệu sách luyện thi HSK trong gmail và chỉ việc download là oke.

Khai giảng khóa học tiếng Trung HSK tốt nhất ở Hà Nội

Luyện thi HSK cấp tốc tại Hà Nội HSK 1

Luyện thi HSK online Tiếng Trung HSK 2

Luyện thi HSK uy tín tại Hà Nội HSK 3

Luyện thi HSK uy tín tại Hà Nội HSK 4

Luyện thi HSK online Tiếng Trung HSK 5

Luyện thi HSK cấp tốc tại Hà Nội HSK 6

Mục lục sách luyện thi HSK 5

 • Phần 1 cuốn sách ôn thi HSK 5
 • Giới thiệu những thông tin cần thiết kỳ thi HSK 5
 • Giới thiệu cấu trúc và nội dung đề thi HSK 5
 • Hướng dẫn cách sử dụng cuốn sách Luyện thi HSK 5
 • Phần 2 cuốn sách ôn thi HSK 5
 • Đề luyện thi HSK 5 Đề số 1
 • Đáp án Đề luyện thi HSK 5 Đề số 1
 • Giải thích Đáp án Đề luyện thi HSK 5 Đề số 1
 • Phần 3 cuốn sách ôn thi HSK 5
 • Luyện tập Phần thi Nghe hiểu HSK 5 Listening
 • Phần 4 cuốn sách ôn thi HSK 5
 • Luyện tập Phần thi Đọc hiểu HSK 5 Listening
 • Phần 5 cuốn sách ôn thi HSK 5
 • Luyện tập Phần thi Viết HSK 5 Writing
 • Phần 6 cuốn sách ôn thi HSK 5
 • Đề luyện thi HSK 5 Đề số 2
 • Đáp án Đề luyện thi HSK 5 Đề số 2
 • Giải thích Đáp án Đề luyện thi HSK 5 Đề số 2

Giới thiệu sách luyện thi HSK 5

第一单元考试须知·结构导读·使用建议
什么是新HSK?
你适合参加哪个等级的考试?
新HSK(五级)考什么?
新HSK(五级)怎么考?
新HSK成绩有什么用?
考生应注意些什么?
本书结构导读
自学者怎么使用本书?
辅导班怎么使用本书?
第二单元模拟考试(一)
模拟试卷(一)
听力录音文本、答案及题解
第三单元听力
第1课听力第一部分(听小对话,选择答案)
题型与特点
考点与难点(一):听懂对话者话中的含义及语气
考点与难点(二):抓住具体信息
第2课听力第一部分(听小对话,选择答案)
考点与难点(三):判断事实(1)
考点与难点(四):推测
第3课听力第二部分(听对话,选择答案)
题型与特点(一)
考点与难点(一):根据多种信息回答一个具体问题
考点与难点(二):判断事实(2)
第4课听力第二部分(听对话或短文,选择答案)
题型与特点(二)
考点与难点(一):听稍长的对话
考点与难点(二):听短文
第四单元阅读
第5课阅读第一部分(选词填空)
题型与特点
考点与难点(一):词语搭配
考点与难点(二):上下文语义关系
第6课 阅读第一部分(选词填空)
考点与难点(三):表示上下文关系的词语
考点与难点(四):固定表达
第7课阅读第二部分(选择与题目内容一致的一项)
题型与特点
考点与难点(一):核心信息
考点与难点(二):细节辨误
第8课阅读第三部分(根据短文内容选择正确答案)
题型与特点
考点与难点(一):记叙和叙述
考点与难点(二):说明和议论
第9课阅读第三部分(根据短文内容选择正确答案)
考点与难点(三):总结、归纳和推断
考点与难点(四):词语理解
第五单元书写
第10课书写第一部分(组句)
题型与特点
考点与难点(一):句子成分的位置
考点与难点(二):介词结构的位置
第11课书写第一部分(组句)
考点与难点(三):汉语的主要句式(1)
考点与难点(四):汉语的主要句式(2)
第12课书写第二部分(使用指定词语写短文)
题型与特点(一)
考点与难点(一):准确领会所给词语的语义及用法
考点与难点(二):词语的感情色彩
考点与难点(三):把所给词语连贯而又有机地组合成段
考点与难点(四):内容安排和语言表达符合逻辑
考点与难点(五):可以选择使用书信体完成短文
考点与难点(六):标点符号与卷面情况
实例分析
第13课书写第二部分(看图片写短文)
题型与特点(二)
考点与难点(一):看清楚图片所画的内容和所表达的意思
考点与难点(二):以图片为中心进行联想和扩展
考点与难点(三):表达方法的选用(1)——叙述
考点与难点(四):表达方法的选用(2)——议论
考点与难点(五):表达方法的选用(3)——说明
实例分析
第六单元模拟考试(二)
模拟试卷(二)
听力录音文本、答案及题解
答题卡

《新HSK速成强化教程(5级)》内容包括六个单元,分别是考试须知·结构导读·使用建议等。《新HSK速成强化教程(5级)》由北京大学名师打造,以考点和难点为纲,针对考生常见错误,剖析应试策略与技巧,讲练结合,同步练习,巩固进步,及时总结。

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here