Sách luyện thi HSK 5 新HSK考试辅导教程5级

0
372
Sách luyện thi HSK 5 新HSK考试辅导教程5级
Sách luyện thi HSK 5 新HSK考试辅导教程5级

Địa chỉ học tiếng Trung HSK uy tín nhất ở Hà Nội

 • Tên sách: 新HSK考试辅导教程5级
 • Nhà xuất bản: 高等教育出版社
 • Số trang: 281
 • Số lượng đề thi HSK: 10
 • Dung lượng file sách: 574 MB
 • Dung lượng file Mp3: 158 MB
 • Định dạng file sách: PDF
 • Giá bán: 300K

Hình thức mua sách luyện thi HSK như sau:

Bạn chuyển tiền sách vào tài khoản của Trung tâm

Tài khoản của Trung tâm
Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình
Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
Số tài khoản: 0611001891565

Chuyển khoản xong bạn gửi vào email tailieuhsk@gmail.com, nội dung email bao gồm ảnh chụp giao diện chuyển khoản thành công, ảnh bìa sách luyện thi HSK bạn vừa chọn mua hoặc đường link cuốn sách luyện thi HSK đó, cuối cùng bạn nhắn tin hoặc alo thầy Vũ 0904684983 để thầy Vũ xác nhận và chuyển tài liệu sách luyện thi HSK đó vào gmail của bạn.

Giao dịch rất nhanh chóng và tiện lợi, chỉ sau 5 giây bạn sẽ nhận được tài liệu sách luyện thi HSK trong gmail và chỉ việc download là oke.

Khóa học tiếng Trung HSK tốt nhất ở Hà Nội

Luyện thi HSK cấp tốc tại Hà Nội HSK 1

Luyện thi HSK online Tiếng Trung HSK 2

Luyện thi HSK uy tín tại Hà Nội HSK 3

Luyện thi HSK uy tín tại Hà Nội HSK 4

Luyện thi HSK online Tiếng Trung HSK 5

Luyện thi HSK cấp tốc tại Hà Nội HSK 6

Mục lục sách luyện thi HSK 5

 • Phần thi Nghe hiểu HSK 5 Listening
 • Phân loại các kiểu ra đề thi HSK 5 Phần thi Nghe hiểu Listening
 • Hướng dẫn cách giải các kiểu đề thi HSK 5 Listening
 • Luyện tập làm bài thi Nghe hiểu HSK 5 theo từng loại câu hỏi
 • Phần thi Đọc hiểu HSK 5 Reading
 • Phân loại các kiểu ra đề thi HSK 5 Phần thi Đọc hiểu Reading
 • Hướng dẫn cách giải các kiểu đề thi HSK 5 Reading
 • Luyện tập làm bài thi Đọc hiểu HSK 5 theo từng loại câu hỏi
 • Phần thi Viết HSK 5 Writing
 • Phân loại các dạng đề thi Viết HSK 5 Writing
 • Hướng dẫn cách làm bài thi Viết HSK 5 Writing
 • Luyện tập làm các bài thi Viết theo từng dạng đề thi HSK 5 Writing
 • Đề Luyện thi HSK 5
 • Đề Luyện thi HSK 5 đề số 1
 • Đề Luyện thi HSK 5 đề số 2
 • Đáp án và Giải thích Đề Luyện thi HSK 5
 • Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 1
 • Đáp án Giải thích Đề Luyện thi HSK 5 đề số 2
 • Transcript Đề Luyện thi HSK 5
 • Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 1
 • Transcript Đề Luyện thi HSK 5 đề số 2

Giới thiệu sách luyện thi HSK 5

听力
题型介绍
解题技巧
第1单元 简短对话和多轮对话分类解析
类型一、时间、数字题
一、题型介绍及样题分析
二、相关词汇
三、练习
四、练习录音文本
五、答案详解
类型二、地点题
一、题型介绍及样题分析
二、相关词汇
三、练习
四、练习录音文本
五、答案详解
类型三、人物关系题
一、题型介绍及样题分析
二、相关词汇
三、练习
四、练习录音文本
五、答案详解
类型四、职业与身份题
一、题型介绍及样题分析
二、相关词汇
三、练习
四、练习录音文本
五、答案详解
类型五、原因题
一、题型介绍及样题分析
二、相关词汇
三、练习
四、练习录音文本
五、答案详解
类型六、评价题
一、题型介绍及样题分析
二、相关词汇
三、练习
四、练习录音文本
五、答案详解
类型七、关联词语题
一、题型介绍及样题分析
二、相关词汇
三、练习
四、练习录音文本
五、答案详解
类型八、语气、态度题
一、题型介绍及样题分析
二、相关词汇
三、练习
四、练习录音文本
五、答案详解
类型九、“关于对话,可以知道什么?”题
一、题型介绍及样题分析
二、练习
三、练习录音文本
四、答案详解
第2单元 多轮对话典型话题分类解析
类型一、预订
一、题型介绍及样题分析
二、相关词汇
三、练习
四、练习录音文本
五、答案详解
类型二、天气情况
一、题型介绍及样题分析
二、相关词汇
三、练习
四、练习录音文本
五、答案详解
类型三、房屋装修
一、题型介绍及样题分析
二、相关词汇
三、练习
四、练习录音文本
五、答案详解
类型四、商务交流
一、题型介绍及样题分析
二、相关词汇
三、练习
四、练习录音文本
五、答案详解
类型五、兴趣爱好
一、题型介绍及样题分析
二、相关词汇
三、练习
四、练习录音文本
五、答案详解
类型六、问题解决
一、题型介绍及样题分析
二、相关词汇
三、练习
四、练习录音文本
五、答案详解
第3单元 听力短文独白分类解析
类型一、寓言故事
一、题型介绍及样题分析
二、练习
三、练习录音文本
四、答案详解
类型二、哲理故事
一、题型介绍及样题分析
二、练习
三、练习录音文本
四、答案详解
类型三、幽默故事
一、题型介绍及样题分析
二、练习
三、练习录音文本
四、答案详解
类型四、情况介绍
一、题型介绍及样题分析
二、练习
三、练习录音文本
四、答案详解
阅读
题型介绍
解题技巧
第1单元 完形填空分类解析
类型一、词义搭配题
一、题型介绍及样题分析
二、练习
三、答案详解
类型二、逻辑衔接题
一、题型介绍及样题分析
二、练习
三、答案详解
第2单元 短文章阅读分类解析
类型一、主旨题
一、题型介绍及样题分析
二、练习
三、答案详解
类型二、细节题
一、题型介绍及样题分析
二、练习
三、答案详解
第3单元 长文章阅读分类解析
类型一、主旨题
一、题型介绍及样题分析
二、练习
三、答案详解
类型二、细节题
一、题型介绍及样题分析
二、练习
三、答案详解
类型三、猜词义题
一、题型介绍及样题分析
二、练习
三、答案详解
书写
题型介绍
解题技巧
第1单元 常用句式和结构分类解析
类型一、句式
一、“是”字句和“是??的”句
二、“有”字句和存现句
三、兼语句和连动句
四、把字句和被动句
五、反问句和疑问代词的特殊用法
六、比较句和其他
类型二、结构
一、结果补语
二、趋向补语
三、程度补语
四、可能补语
五、时量补语
六、动量补语
七、处所补语
八、介宾短语
九、状中短语
十、动词重叠
第2单元 短文书写方法
类型一、用所给的5个词写短文
一、记叙文写作方法
二、议论文写作方法
三、练习
四、答案
类型二、看图作文
一、开头模板
二、中间论证模板
三、结尾模板
四、看图作文模板
五、练习
六、答案
第3单元 常见错误分类解析
类型一、格式
类型二、汉字
类型三、语法
一、时态错误
二、位置错误
三、动宾搭配错误
四、词性错误
五、结构不完整
类型四、语篇
一、句型单调
二、衔接不自然
第4单元 常见主题范文分类解析
类型一、天气
一、材料
二、练习
三、答案
类型二、动物和植物
一、材料
二、练习
三、答案
类型三、环境保护
一、材料
二、练习
三、答案
类型四、身体健康
一、材料
二、练习
三、答案
类型五、人际关系
一、材料
二、练习
三、答案
类型六、节日
一、材料
二、练习
三、答案
类型七、娱乐、休闲运动
一、材料
二、练习
三、答案
类型八、工作
一、材料
二、练习
三、答案
类型九、旅游
一、材料
二、练习
三、答案
类型十、学习
一、材料
二、练习
三、答案
模拟试卷
模拟试卷(一)听力材料
模拟试卷(一)答案
模拟试卷(二)听力材料
模拟试卷(二)答案

《新HSK考试辅导教程》是国内第一套以教程形式编写的辅导书,根据新HSK6级考试大纲要求,对1-6级考试内容进行了详细的解析,能有效地帮助考生在强化学习之后顺利通过考试。本书为第5级,分为4大部分,分别是听力单项、阅读单项、书写单项和全真模拟题。本书是新HSK辅导教程五级。

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here